ของแปลกของหายากต้อง SP/Antique

������������������������������������������������������������������

ศิลปะตะวันออกได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นอย่างฉลาดและแฝงไว้ด้วยแนวคิดและรูปแบบอันสร้างสรรค์ขึ้นเฉพาะเป็นเรื่อง ๆ ไป

ศิลปะตะวันออกสามารถจำแนกแหล่งอิทธิพลได้เป็น 2 แหล่งด้วยกัน คือ

  1. ประเทศที่อยู่ในสาย วัฒนธรรมอินเดียมี ไทย พม่า อินโดเนีเซีย ลาว เป็นต้น
  2. ประเทศที่อยู่ในสายวัฒนธรรมจีนมี เกลหลี ญี่ปุน เวียดนาม เป็นต้น
แสดง 1-10 จาก 10 รายการ