ของแปลกของหายากต้อง SP/Antique

���������������������������������

Wee Ships to Worldwide /Payment details : PayPal

Ordering is quick and easy. Just send us an E-mail including, the type and weight of the item that you would like to order, as well as the address to which you would like us to ship your order. We will get right back to you, confirming the availability and total price of your order.
 
!!! ภาพหยุดเวลา !!!
 
ภาพถ่าย ( Photography ) ได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายแนวคิด เช่น
 
พจนานุกรมเวบส์เตอร์ ( Webster Dictionary ) กล่าวว่า “ภาพถ่ายเป็นกระบวนการจัด รูปแบบของแสงและเงา ที่มองเห็นได้โดยตรง หรือ การมองเห็นภาพโดยอ้อม( Indirectly ) จากปฏิกิริยาของแสง หรือการแพร่กระจายของแสงในรูปแบบอื่น ๆ บนพื้นผิววัตถุที่มีความไวต่อแสง ” จากความหมายของภาพถ่ายในพจนานุกรม เวบส์เตอร์ จะเห็นว่าเป็นการเน้นความหมายของภาพถ่ายในเชิงวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพ คือการจัดรูปแบบของแสงและ เงาซึ่งตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่มีความไวต่อการเกิดปฏิกิริยาของแสง หรือการเกิดจากกระบวนการจัดรูปแบบของแสงและเงา จากการทำปฏิกิริยาของแสงหรือการแพร่กระจายของแสง ในรูปแบบอื่นที่ต่างออก ไปบนพื้นผิวของวัตถุที่มีความไวต่อการเกิดปฏิกิริยาของแสง

พจนานุกรมบริทานิกา ( Encyclopedia of Britannica ) ได้ให้ความหมายของภาพถ่ายคือศิลปะหรือกระบวนการโดยตรงของการผลิตภาพแสงสีและเงาตรงข้าม ( negative ) หรือภาพแสงสี และเงาเหมือน ( positive ) หรือกระบวนการโดยอ้อมของหารใช้พื้นผิวที่มีความไวต่อการทำปฏิกิริยาของแสง หรือการแพรกระจายของพลังงานรูปอื่น ๆ เราอาจกล่าวได้ว่าภาพถ่ายในความหมายของพจนานุกรมบริทานิกาเป็นศิลปะ หรือกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ของการเกิดภาพถ่ายจากแสง สี และเงา ตรงข้ามความเป็นจริง ( negative ) หรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของการเกิดภาพถ่ายจากแสง สี และเงาโดยตรงตกกระทบบนพื้นผิวที่มีความไว ต่อการทำปฏิกิริยาของแสง หรือพื้นผิววัตถุที่มีความไวต่อแสงโดยอ้อมจากการแพรกระจายของพลังงานในรูปอื่น ๆ ทำให้เกิดภาพถ่าย แสงสีและเงาเหมือนกับความเห็นจริง ( positive )

พจนานุกรมศิลปะกับภาพถ่าย ได้ให้ความหมายกับภาพถ่ายว่า “ภาพถ่ายเป็นกระบวนการวาดภาพ ซึ่งใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ลิตภาพด้วยอารมณ์ของศิลปิน โดยอาศัยแสง สี และเงา ผสมผสานกับวิธีการทางฟิสิกส์และเคมี ทำให้เกิดการถ่ายทอดทางอารมณ์ความรู้สึก และค่านิยมไปสู่ผู้ได้เห็นภาพ” พจนานุกรมศิลปะกับภาพถ่ายได้กล่าวเน้นถึงการใช้วิธีการทางฟิสิกส์และเคมีเกี่ยวกับแสง และเงา มาผสมผสานกับอารมณ์ของศิลปินนักถ่ายภาพ เพื่อถ่ายทอด อารมณ์ ความรู้สึก แบะค่านิยมของศิลปินไปสู่ผู้ชม โดยใช้แสง สีและเงาของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แทนการวาดภาพของจิตรกรทั่วไป

สารานุกรมการสื่อสาร ( Encyclopedia of Communication ) ได้ให้ความหมายของภาพถ่ายว่า”ภาพถ่ายคือสื่อกลางของการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ ความรู้ และประสบการณ์ของกระบวนการสื่อสาร “ ในกระบวนการของการสื่อสารระหว่างผู้ส่งและผู้รับ สื่อสามารถเลือกใช้สื่อเพื่อติดต่อสื่อสารได้หลายสื่อ เช่นการพูด การเขียน วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่ออื่น ๆ อีกมาก ภาพถ่ายถือเป็นสื่อหนึ่งซึ่งทำหน้าที่คล้ายกับสื่ออื่น ๆ ในกระบวนการสื่อสาร

สารานุกรมอเมริกานา ( Americana Encyclopedia ) ได้สรุปความหมายของภาพถ่ายรวม ๆ ว่า “ภาพถ่ายเป็นผลผลิตของภาพถ่ายที่มองเห็นได้โดยปฏิบัติการของแสง

แสดง 1-8 จาก 8 รายการ