ของแปลกของหายากต้อง SP/Antique

ภาพเก่าแท้หายาก ในหลวงทรงผนวช - จำหน่ายแล้ว!

SOLD OUT
ภาพเก่าแท้หายาก ในหลวงทรงผนวช ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับพระภิกษุสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร กับท่านอื่นๆ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๙๙ เป็นวันพระราชพิธีทรงพระผนวช ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาส
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สินค้าโปรดของร้าน
  • รหัสสินค้า : 000197

รายละเอียดสินค้า ภาพเก่าแท้หายาก ในหลวงทรงผนวช - จำหน่ายแล้ว!

ภาพเก่าแท้หายาก ในหลวงทรงผนวช ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับพระภิกษุสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร กับท่านอื่นๆ

วันที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๙๙ เป็นวันพระราชพิธีทรงพระผนวช ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง มีสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นพระราชอุปัธยาจารย์ สมเด็จพระวนรัตน์ (ปลด กิตฺติโสภโณ) วัดเบญจมบพิตร เป็นพระอนุศาสนาจารย์ และพระศาสนโสภณ (จวน อุฎฺฐายี) วัดมกุฏกษัตริยาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ มีพระสงฆ์นั่งหัตถบาส รวม ๓๐ รูป ทรงได้รับพระสมณฉายาว่า "ภูมิพโล"

ภูมิพโลภิกขุ ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับพระภิกษุสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร กับท่านอื่นๆ

เรียงลำดับตามนี้ครับ

๑.ภูมิพโลภิกขุ (พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

๒.สมเด็จพระวันรัตน์(ปลด กิตฺติโสภโณ) สามเณรเปรียญธรรม ๙ ประโยคสมัยรัชกาลที่ ๕ เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

๓.ที่ประทับที่ว่างเป็นของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ชื่น นภวงศ์) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พระราชอุปัฐยาจารย์ สาเหตุที่ไม่ได้เสด็จมาร่วมฉายพระรูปเพราะทรงมีพระอาการประชวร จึงเว้นไว้เสีย

๔.พระศาสนโสภณ (จวน อุฏฐายี) เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม ธรรมยุต
รูปที่ ๒ และรูปที่ ๔ (ตามลำดับนั่งเก้าอี้) ภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

๕.พระโสภณคณาภรณ์ พระราชาคณะ ชั้น เทพ วัดบวรนิเวศวิหาร พระอภิบาล(พี่เลี้ยง)ภูมิพโลภิกฺขุ ปัจจุบันทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร องค์ปัจจุบัน

ราคา 60,000 บาท จำหน่ายแล้ว!

/* Products stats */